Zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů 

Společnost BELITO design s.r.o. se sídlem Višňová 1359, 739 32 Vratimov, identifikační číslo: 07680694 zapsané v obchodním rejstříku, vedeného krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 76796 (dále je „BELITO design s.r.o.“) používá a chrání veškeré informace, které jsou společnosti BELITO design s.r.o. předávány použitím webových stránek www.belito.cz a www.belito.sk (dále jen „webové stránky“).

Společnost BELITO design s.r.o. garantuje, že s Vašimi údaji nijak neobchoduje a předává je pouze v rámci plnění smlouvy, a to k zajištění vyřízení objednávky a komunikaci mezi společností BELITO design s.r.o. v rámci obchodního případu.

Osobní údaje nutné pro uskutečnění objednávky:

Jste-li fyzická osoba (nejste podnikatel), předáte nám následující údaje:

Jméno, příjmení a úplná kontaktní adresa
Telefon – pro komunikaci s Vámi a s dopravcem, aby Vás mohl při doručení kontaktovat
E-mail – na email Vám potvrdíme přijetí objednávky a také Vás budeme průběžně informovat o aktuálním stavu Vaší objednávky
Bankovní spojení – toto od Vás budeme potřebovat pouze v případě, že Vám budeme vracet peníze za zboží

Jste-li podnikající fyzická nebo právnická osoba, budeme od Vás potřebovat:

Pro vystavení faktury:

Název firmy
Úplnou poštovní adresu

DIČ

Dále:

Jméno a příjmení – kontaktní osoba ve firmě, která bude moci zásilku zkontrolovat a převzít
Telefon – pro komunikaci s Vámi a s dopravcem, aby Vás mohl při doručení kontaktovat
E-mail – na email Vám potvrdíme přijetí objednávky a také Vás budeme průběžně informovat o aktuálním stavu Vaší objednávky
Bankovní spojení – toto od Vás budeme potřebovat pouze v případě, že Vám budeme vracet peníze za zboží

Osobní údaje zpracováváme v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR)

Firma BELITO design s.r.o. je správcem Vašich osobních údajů. Kontaktní údaje správce:
Pro doručování použijte adresu: BELITO design s.r.o. Višňová 1359, 739 32 Vratimov, email: objednavky@belito.cz, telefonní kontakt: +420 606 906 006.

Zákonný důvod pro zpracování osobních údajů:
Vaše údaje zpracovává společnost BELITO design s.r.o. za účelem plnění smlouvy – tedy zajištění a dodání Vámi objednaného zboží, konzultací a poradenství. Požadované osobní údaje jsou nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a společností BELITO design s.r.o.
Vaše osobní údaje využívá společnost BELITO design s.r.o. také pro hodnocení Vaší spokojenosti s poskytovanými službami, na základě právního titulu oprávněného zájmu správce.

Z naší strany nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování, včetně profilování dle čl. 22 nařízení.

Doba uložení / zpracování osobních údajů:
Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

Rozsah zpracování osobních údajů:
Společnost BELITO design s.r.o. zpracovává pouze údaje bezpodmínečně nutné pro plnění smlouvy - jméno, příjmení, adresu, e-mail a telefonní číslo. O číslo bankovního účtu žádá společnost BELITO design s.r.o. pouze v případě vrácení peněz za zboží.

Další příjemci osobních údajů: 

Vaše osobní údaje mohou být dále zpracovány třetími stranami. Jedná se o firmy, které zprostředkovávají služby nezbytné vyřizování objednávek. Vše na základě smlouvy mezi společností BELITO design s.r.o. a Vámi.


Jedná se o tyto společnosti:
PPL CZ s.r.o. IČ 25194798
UNITED PARCEL SERVICE CZECH REPUBLIC,s.r.o. IČ 25684094

GoPay s.r.o. IČ 26046768
FIO banka a.s. IČ61858374
Artgeist Sp. z o.o. (přímá distribuce objemných výrobků) KRS 0000350602

Heuréka Shopping s.r.o. (služba Ověřeno zákazníky) - IČ 02387727


„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

Vaše osobní údaje nejsou a nebudou předávány do třetí země (do země mimo EU), nebo jiné mezinárodní organizaci.

V rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely používáme tzv. soubory cookies. Používáním našeho e-shopu souhlasíte s použitím zmíněné technologie.


Práva subjektu údajů – tedy vaše práva:
Ze zákona máte právo na přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz – popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a na jejich přenositelnost.

Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo od Správce požadovat informace o účelu zpracování osobních údajů, kategorii, rozsahu a veškerých dostupných informacích o jejich zdroji a plánované době zpracování.

Právo na opravu nebo výmaz
Správce má povinnost bez zbytečného odkladu opravit nepřesné osobní údaje, vy máte právo na doplnění neúplných osobních údajů. Máte právo požadovat výmaz osobních údajů, a to v případě, že je dán jeden z těchto údajů:

  • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  • subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
  • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu;
  • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo České republiky;
  • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti na základě souhlasu, který udělilo dítě.

Právo na omezení zpracování
Máte právo požadovat po Správci omezení zpracování v těchto případech:

  • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
  • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo vznést námitku
Toto právo se vztahuje na vaše osobní údaje, které se zpracovávají za účelem přímého marketingu. V tomto případě máte právo zrušit možnost používání vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost
Máte právo získat své osobní údaje, které jste poskytli Správci a předat tyto data jinému Správci, a to v případě že:

  • zpracování je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo jde o zpracování osobních údajů pro účely uzavření a plnění smlouvy se subjektem údajů; a současně
  • zpracování se provádí automatizovaně.

Pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů došlo porušení, či je porušováno právo, máte mimo jiné možnost podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Nemáte povinnost nám své osobní údaje poskytnout.
Poskytnutí těchto údajů je ale nezbytným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez jejich poskytnutí není možné smlouvu uzavřít a z naší strany ji splnit.